Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku dot. egzaminów trenerskich

Szanowni Państwo,
Ważna informacja dotycząca przede wszystkim instruktorów piłki siatkowej - dyplom sprzed 23.08.2013 r.

 

 

Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 roku
w przedmiocie zmiany Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów Polskiego Związku Piłki Siatkowej

 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, uchwala co następuje:

§ 2
Zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej postanowił dokonać zmiany „Systemu kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS”, zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZPS nr 288/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku, w ten sposób, że zmienia treść Podstawowych informacji organizacyjnych w/w Systemu, poprzez dodanie w tirecie siódmym, zdania trzeciego w brzmieniu: „Tytuł instruktora piłki siatkowej uzyskany przed dniem 23 sierpnia 2013 roku, uprawnia – bez wymogu podniesienia kwalifikacji wynikającego z niniejszego Systemu i po opłaceniu opłaty dodatkowej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) złotych za sezon - do prowadzenia zespołów, za wyjątkiem zespołów seniorskich kobiet i mężczyzn w rozgrywkach II Ligi, I Ligi oraz najwyższego szczebla rozgrywkowego, organizowanych przez PZPS i podmiot, któremu PZPS powierzył prowadzenie tych rozgrywek”.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 


Zmienia jaką wnosi Uchwała nr 9/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w „Systemie kształcenia i weryfikacji uprawnień przygotowania zawodowego trenerów PZPS”:

Ww. Uchwała zmienia zasady pracy instruktorów (dyplomy instruktora piłki siatkowej sprzed 23.08.2013 - data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”), pracujący w systemie rozgrywek WZPS w taki sposób, że:
• Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej mogą pracować dalej z tytułem instruktora bez wymogu podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”, ale za licencję płacą do WZPS dodatkową opłatę w kwocie 150 zł za sezon, do chwili podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”.
Opłata ta ustaje z chwilą podniesienia kwalifikacji do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS” lub tytułu „Trenera piłki siatkowej II kl” (PRK5), gdy wejdzie w życie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK).


Pozostaje bez zmiany.:

Bez zmiany pozostają zasady pracy instruktorów (dyplomy instruktora piłki siatkowej sprzed 23.08.2013 - data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”) pracujący w systemie rozgrywek PZPS:

  • Instruktorzy pracujący w systemie rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga) mają bezwzględny obowiązek podniesienia kwalifikacji instruktorskich do tytułu „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Brak tych kwalifikacji skutkował będzie brakiem licencji w sezonie 2022/23 i następnych, na prowadzenie zespołu w rozgrywkach PZPS (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga).
    W związku z powyższym wprowadzamy dodatkowy termin egzaminu 29.08.2022 (i ew. dni następne), tak aby zainteresowani mogli ubiegać się o licencję PZPS na sezon 2022/23

Wszystkie dyplomy instruktorskie i trenerskie wydane po 23.08.2013 r.

  • Osoby posiadające dyplomy instruktorskie i trenerskie wydane po 23.08.2013 r. mają bezwzględny obowiązek podwyższenia kwalifikacji do tyt. „Trenera piłki siatkowej PZPS”. Brak takich uprawnień będzie skutkował bezwarunkowo brakiem licencji, a co za tym idzie brakiem możliwości prowadzenia zespołu we wszystkich rozgrywkach WZPS, PZPS (II liga K i M, I liga K i M) i PLS (Plus Liga i Tauron Liga) w sezonie 2022/23 i następnych.
    Wyjątek stanowić mogą tylko te osoby które uzyskały uprawnienia w podmiotach, które w okresie 23.08.2013 – 15.02.2016 dostały zgodę PZPS na realizacje kursu trenerskiego II klasy wg „Programu kształcenia na stopień trenera II klasy z piłki siatkowej”.

Instruktorzy i trenerzy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

  • Powyższe regulacje dotyczą wszystkich instruktorów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, posiadających dokument sprzed 23.08.2013 r. (data wejścia w życie Ustawy „deregulacyjnej”), oraz wszystkich trenerów i instruktorów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych posiadających dokumenty wydane po 23.08.2013 r., prowadzących zespoły w projekcie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.
    Odstępstwo od powyższych reguł dotyczy trenerów i instruktorów pracujących wyłącznie z zespołami „minisiatkówki”.